• vesnické domy


    Úřední (administrativní) ocenění
    - je znalecký posudek pro stanovení hodnoty nemovitosti, dle pevně daných pravidel. Vychází ze zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky.
    Používá se pro účely státu, např. daňové.

  • vesnické domy


    Úřední odhad nemovitosti (administrativní ocenění) využijete jako povinnou přílohu daňového přiznání. a pomůcku pro stanovení základu u daně z převodu nemovitostí (při prodeji nemovitosti a při zřízení věcných břemen). Případně při darování nemovitosti nebo pro výpočet daně z příjmu, apod.

  • Termín zpracování posudku je standardně do jednoho týdne od provedení závazné objednávky a předání podkladů. Po dohodě je možné zpracovat posudek i v kratším termínu.